سبد خرید

صفحه نخست » مهندسی برق » پروژه  » صدای ترانسفورماتور

صدای ترانسفورماتور

چکیده: الف- وقتی ترانسفورماتوردر نزدیکی ناحیه¬ای که باید ساکن شود نصب شد صدای آنها باید به صورت غیرقابل اعتراضی محدود شود. بطور متناوب این بدان معناست که سطوح صدا از یک طرح ثابت ترانسفورماتور قبلا پیش¬گویی شده است.در این میان تقلیل داده¬های صدا را نباید نادیده گرفت و این موضوع ما را به سوی سر و صدای ترانسفورماتوری سوق میدهد که نشات گرفته از تغییر ابعادی است که در یک هسته استیل به وسیله شارمغناطیسی متناوب تولید شده است.حالت لرزش باعث می¬شود تا تغییراتی که در ابعاد ایجاد شده¬اند به هوا انتقال پیدا کنند و این انتقال از میان دیواره¬های تانک (مخزن) صورت می¬پذیرد. صدای اصلی ممکن است حالت لرزش بخش¬های مکانیکی را تشدید کند.تئوری رابطه¬ها برای صداهای تولید شده از اینجا نشات می گیرند .این رابطه ها به وسیله آزمونهایی بر روی ترانسفورماتورهای بازرگانی(تجاری) بررسی می¬شوند. ب- موضوع تصمیم¬گیری نسبت به اغلب متدها و شرایط اختصاصی و مناسب برای یک اندازه¬گیری با دقت از سطح نویزها و اختلالات یک تراسنفورماتور از طریق صنعت ترانسفورماتور در دهه¬های مختلف مورد بحث و بررسی واقع شده است. هدف این مقاله سهیم¬شدن در این موضوع بوسیله شناخت بیشتر شرایط مناسب برای هر دوی روشهای فشار صدا و شدت صدا می¬باشد. نتایج موجود در مقاله حاضر حاصل موازین داخلی وسیع و گسترده¬ی ناشی از طیف فرکانسی و نویزی و اختلالات کلی تعداد زیادی از ترانسفورماتورهای نیرو است که از هر دو متد و روش در آن استفاده شده فشار صدا استفاده شده¬اند. در آخر مقاله روش مناسب اندازه¬گیری نویز بارگیری شده ترانسفورماتورهای نیرو را ارائه میکند. در این مقاله شرایط توسعه یافته اندازه¬گیری صدا ارائه شده¬اند که به جای شرایط موجود در IEEEاست. ابتدا، داده¬ها و اطلاعات موجود در مقاله به منظور توسعه روشهای مناسب برای اندازه¬گیری¬های دقیق¬تر نویزهای ترانسفورماتور استفاده کننده روش شدت صدا استفاده شده است. سپس داده¬های موجود در مقاله به منظور توسعه و تصحیح یک دیوار- انعکاسی صدا که دقیق¬تر و قابل اطمینان¬تر است با استفاده از روش,IEC و استانداردهایا صنعت آزمایش نویز ترانسفورماتور پیشنهاد و ارائه میشوند. کلمات کلیدی: ترانسفورماتورهای نیرو، نویز و اختلالات ترانسفورماتور، اندازه¬گیری نیروی صدا، استانداردهای صنعت ترانسفورماتورها.

خرید آنلاین
10000 تومان

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                  صفحه

 

پیشگفتار ………………………………………………………………………………………………………………………………………… الف

چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ب

فصل اول: سر و صدای ترانسفورماتور

۱-۱ مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………….  ۱

۲-۱ منشأ صدای ترانسفورماتور…………………………………………………………………………………………………….. ۲

۳-۱ اندازه­گیری صدا……………………………………………………………………………………………………………………… ۲

۴-۱ تغییرات نظری صدا با وزن…………………………………………………………………………………………………….. ۴

۵-۱ تغییرات نظری صدا با القا………………………………………………………………………………………………………. ۵

۶-۱ آزمونهای انجام شده در تغییرات صدا با القا………………………………………………………………………….. ۵

۷-۱ آزمون تغییر سطح صدا با وزن هسته……………………………………………………………………………………. ۶

۸-۱ تغییرات چگالی صدا با وزن هسته………………………………………………………………………………………… ۷

۹-۱ تقلیل داده های صدا………………………………………………………………………………………………………………. ۸

فصل دوم: شرایط پیشنهاد شده آزمایشی مناسب برای استانداردهای  صنعت اندازه­گیری­کننده نویزهای ترانسفورماتور

۱-۲ مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰

۲-۲ اندازه­گیری نویز بار در جریان بار کاهش یافته……………………………………………………………………. ۱۵

۳-۲ شرایط مناسب برای اندازه­گیری نوع بار………………………………………………………………………………. ۱۶

۴-۲ تصحیح انعکاس- دیوار صوتی (عامل محیطی)…………………………………………………………………… ۱۶

۵-۲ مقادیر ویژه­ی انعکاس دیوار صوتی ………………………………………………………………………………………  ۱۷

۶-۲ توسعه شرایطی برای اندازه­گیری مناسب نویز با استفاده از روش تراکم صدا………………….. ۱۹

۷-۲ تغییرات پیشنهادی در تصحیح انعکاس- صوت IEC ………………………………………………………..  ۱۹

فصل سوم: صدا در ترانسفورماتورها

۱-۳ مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………….  ۲۲

۲-۳ صدا در ترانسفورماتورها…………………………………………………………………………………………………………. ۲۳

۳-۳ صدای ترانسفورماتور………………………………………………………………………………………………………………. ۲۶

۴-۳ چگونگی کاهش صدا در محل نصب…………………………………………………………………………………….. ۲۶

۵-۳ حصار کشی آزاد…………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۸

فصل چهارم: نتیجه گیری و منابع

۱-۴ نتیجه­گیری…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۰

فهرست مراجع ……………………………………………………………………………………………………………………………….  ۳۱

 

فهرست شکل ها و جداول

عنوان                                                                                                  صفحه

فصل اول: سر و صدای ترانسفورماتور

شکل ۱-۱ نوعی از تغییر شکل منحنی مبنی بر بالابودن سیلیکون موجود در فاز ترانسفورماتور…………………… ۳

شکل ۲-۱ سطح صدای ترانسفورماتور …………………………………………………………………………………………………… ۶

فصل دوم: شرایط پیشنهاد شده آزمایشی مناسب برای استانداردهای  صنعت اندازه­گیری­کننده نویزهای ترانسفورماتور

شکل ۱-۲ (b ) دسیبل کل (A )………………………………………………………………………………………………………… 11

شکل ۲-۲ خطا در اندازه­گیری شدت نویز بار در برابر اندازه­گیری­های [Pm-Im]، ایجاد شده در محیط کارخانه……. ۱۱

شکل ۳-۲ خطا در اندازه­گیری شدت نویز­بار در برابر اندازه­گیری­های [Pm-Im]، ایجاد شده در اتاقک صوتی………….. ۱۲

شکل ۴-۲ :الف: ۱۲۵ هرتز …………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳

شکل ۵-۲ ب: ۲۵۰ هرتز ……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳

شکل ۶-۲ ج: ۴۰۰ هرتز …………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴

شکل ۷-۲ خطا در اندازه­گیری شدت نویز مرکزی در برابر [Pm-Im] در محیط کارخانه…………………………… ۱۴

شکل ۸-۲ سطوح نویز بار اندازه­گیری شده در بارهای مختلف…………………………………………………………………. ۱۵

شکل ۹-۲ خطای سنجش شدت صوت حاصل از این ورقه آهنی در مقابل Pm-Im……………………………………….. 18

شکل ۱۰-۲ مقادیر اندازه­گیری شده نویز در برابر مقادیر محاسبه شده با استفاده از معادله ریلینگر…………….. ۲۰

جدول ۱-۲ مقدار ضریب تبدیل صوت بر اساس IEC………………………………………………………… 17

جدول ۲-۲ مقادیر نمونه از تصحیح انعکاس صوتی…………………………………………………………………………………. ۱۷

فصل سوم: صدا در ترانسفورماتورها

شکل ۱-۳ صدا در ترانسفورماتور…………………………………………………………………………………………………………… ۲۳

شکل ۲-۳ منحنی­های نرمالیزه شده……………………………………………………………………………………………………… ۲۴

جدول ۱-۳ خلاصه ای از موارد کاهش صدا……………………………………………………………………………………………. ۲۷

 

 

خرید آنلاین
10000 تومان

با کلیک بر روی دانلود ، به صفحه پرداخت هدایت می شوبد و بعد از پرداخت، فایل دانلود می شود.

  • Facebook |
  • Twitter |
  • Delicious |
  • Email
  • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
© Copyright epd-shop.ir 2011-20013.
Design By Iran Nashr Eshop